Általános feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) az Event Booking Kft. („Szolgáltató”) által üzemeltetett által üzemeltetett http://www.balatonsoundszallas.hu weboldalon („Weboldal”) elérhető szolgáltatások (továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vásárlására, valamint a Szolgáltató és a vásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó illetve a vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-et, továbbá a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et, illetve az adatkezelési tájékoztatót, amennyiben pedig ezen dokumentumok valamelyike által meghatározott feltétellel nem ért egyet, kérjük, ne vegye igénybe a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat.

1. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatás igénybevevőire és a lentebb meghatározott Felhasználókra, Vásárlókra.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosításáig vagy hatályon kívül helyezéséig azokra a Szolgáltatásokra, amelyeket a jelen ÁSZF alapján és annak hatálya alatt vesznek igénybe.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Szolgáltatás mindenkori biztonságos vagy gazdaságos nyújtása, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Szolgáltató által alkalmazott értékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, a tapasztalatokból levont következtetések vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg szállás-igénybevételi szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, a törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva.

A módosítások a Weboldalon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat és annak mellékletei, valamint az egyes adatkezelésekre egyedileg vonatkozó adatkezelési tájékoztatók, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a vásárlást követően, akár a Szolgáltatás igénybevételét közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Szolgáltató javasolja a Felhasználónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan hatályát veszti.

A Felhasználó a Voucher vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Vásárlótól különböző voucher-birtokos személy a Voucher jogszerű megszerzésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Felhasználó – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Voucher átruházásakor az átvevőt tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

2.1 A Szolgáltató

Szolgáltató neve: Event Booking Kft.

Szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Új u. 23.

Postacím: 9400 Sopron, Új u. 23.

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-021098

Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató adószáma: 23100699-2-08

Szolgáltató e-mail címe: info@balatonsoundszallas.hu

3. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Termék: a Szolgáltatótól a Weboldalon megvásárolható vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató a Weboldalon – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesz.

Voucher: a Weboldalon megvásárolt Szolgáltatás igénybevételére való jogosultságot megtestesítő, elektronikus formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

Felhasználó: a Weboldal látogatója, a Weboldal funkcióit használó természetes vagy jogi személy.

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti vásárló és a tőlük különböző más voucher-birtokos személy.

Vásárló: a Szolgáltatást a Szolgáltatótól megvásárló személy. Természetes vagy jogi személy illetve egyéb szervezet, aki/amely a jelen ÁSZF alapján Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltató részére megbízást ad és azt a Szolgáltató elfogadja.

Partner jelenti azt a szálláshely(ek) időszakos bérbeadására a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint jogosult személyt, aki vagy amely az általa üzemeltetett szálláshelyeket a Weboldal megjeleníti.

4. Voucher vásárlás

4.1 Voucher

A Szolgáltató a Vásárló részére értékesíti az adott szálláshely igénybevételére és használatára jogosító Vouchert, amely jogviszony a Voucher ellenértékének megfizetésével és a Voucher Szolgáltató általi rendelkezésre bocsátásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Vásárló – amennyiben a Voucher az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Vouchert jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző birtokos arra válik jogosulttá, hogy a Voucheren feltüntetett paraméterekkel az általa kiválasztott szállást igénybe vegye.

4.2 Vásárlási folyamat

A vásárlás elektronikus úton történhet, a Weboldalon keresztül. A Szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató külön szakosodott szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.

A vásárlás a Weboldalon található szállásfoglalási űrlap kitöltését és elküldését követően, a foglalás árának megfizetésével jön létre. A foglalás bankkártyás fizetéssel rendezhető,  a Simplepay egyszerű és biztonságos rendszerén keresztül. A Szolgáltató a befizetett összegekről a Vásárló felé számlát állít ki.

A szükséges adatok megadását, a jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató emailt küld a Vásárló által megadott email-címre, amely tartalmazza a Vouchert/azt a linket, amelyről az őt megillető Voucher(eke)t letöltheti.

Amennyiben a Voucher(eke)t a Vásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Szolgáltató azokat a megadott email-címre a Vásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a Vásárlást követően az email Szolgáltató általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Voucher pedig átvettnek tekintendők, a Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a Vouchert mégsem kapta meg. Minden egyes megvásárolt Voucherhez külön igazolás tartozik.

A kiválasztott szállás a helyszínen, a kinyomtatott Voucher átadását követően vehető át, az alábbi dokumentumok bemutatását követően:

 • Voucher;
 • személyazonosító okmány;
 • a mindenkor hatályos jogszabályok által bemutatásra vagy átadásra meghatározott okiratok, dokumentumok;
 • idegenforgalmi adómentességet alátámasztó okiratok.

A Voucher nélkül a Szolgáltató a helyszínen nem tudja biztosítani a szállást. A Voucher olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Vásárló, illetve a voucher-birtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Szolgáltató az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

A Vásárló felelőssége a Voucher megőrzése, és a szállásra való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Voucherek a Check-in megtörténtéig bemutatóra szólnak, és csak a Check-in befejezésekor kerülnek nevesítésre, azaz adott Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelésére csak a Check-in során kerül sor.

4.3 A Voucher átruházása

A Voucherek Check-in megtörténtéig szabadon átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Vouchert megszerző személy a Szolgáltató ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A voucher átruházás adatairól a Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót.

A Vouchert megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Voucherhez. A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Voucherrel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Szolgáltató kifejezetten kizár a Voucherek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért való felelősséget is ideértve. Amennyiben a Check-in elvégzésére előzetesen kerül sor, úgy a kapcsolódó Voucher csak azt követően ruházható át, hogy az előzetes Check-int elvégző személy – amennyiben erre a Szolgáltató lehetőséget ad – a Check-int törli, feltéve, hogy a Voucher érvényesítésére még nem került sor.

A Voucher a foglalás érvényesítésére csak abban az esetben jogosít, ha a Voucherhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Voucher nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a voucher-birtokostól a Voucher megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Vouchert vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a foglalás érvényesítését megtagadja.

4.4 Voucherek pótlása, cseréje, visszaváltása és visszatérítés

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltató kizárja a Voucherek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve (i) amennyiben a szálláshely nem érhető el vagy a jelen ÁSZF szerinti Vis Maior esemény miatt a foglalás lemondásra kerül; (ii) a Vásárló nem felel meg a hatáskörrel rendelkező magyar hatóság vagy a Szolgáltató által előírt pandémiás követelményeknek, feltéve, hogy e követelmények a vásárláskor nem voltak ismertek, vagy lényegesen eltérnek a jelen ÁSZF közzétételekor alkalmazandó jogszabályok által meghatározott követelményektől.

A félreértések elkerülése érdekében, az előbbi (ii) pont nem alkalmazható abban az esetben, ha (a) a visszatérés országában a hatályos jogszabályok alapján karantén kötelezettség van előírva, vagy (b) beutazási illetve kiutazási tilalom esetén. Bármilyen visszatérítésre a jelen ÁSZF, az arra vonatkozó és a jelen ÁSZF-ben meghatározott Visszatérítési Szabályzat irányadó. E vonatkozásban chargeback igény nem támasztható, tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF szerint a vásárlási tranzakció teljesültnek tekintendő a Szolgáltatás árának megfizetésével és a Voucher átadásával.

Amennyiben a hatályos jogszabályok alapján a részben/egészben Voucher által lefedett időszakban megrendezésre kerülő vagy megrendezni tervezett fesztivál kizárólag védettségi igazolás vagy bármely már jogszabályban előírt hatósági bizonyítvány birtokában látogatható, a Weboldal annak hiánya esetén sem köteles elfogadni a lefoglalt szolgáltatások lemondását.

A megvásárolt Szolgáltatásokat a Szolgáltató részben vagy egészben lemondhatja az adott szolgáltatás vagy szolgáltatásrész értékének visszatérítése mellett a következők szerint.

4.5 Foglalás törlése

A Vásárló elfogadott foglalását a Szolgáltató az alábbi – vagylagos – feltételek teljesülése esetén a Vásárló lemondásának veszi, és jogosult törölni:

 • ha a Felhasználó a foglalási folyamat során nyilvánvalóan nem valós adatokat adott  meg;
 • ha az érkezés napján a Felhasználó nem érkezik meg bejelentkezési időn belül, kivéve, ha a Vásárló előre jelezte, hogy később érkezik;
 • ha a Felhasználó az általa megadott elérhetőségi adatok egyikén sem elérhető a Szolgáltató számára – többszöri próbálkozás ellenére sem, és kapcsolatfelvétel hiányában a foglalás nem teljesíthető;
 • ha a Felhasználónak a foglalási folyamat során megadott adataival korábban több alkalommal, a Felhasználó hibájából, meghiúsult a foglalás (pl. a Felhasználó nem érkezett meg a lefoglalt szálláshelyre, foglalásait gyakran lemondja);
 • ha a Felhasználó a jelen ÁSZF-et megsértette;
 • ha természeti katasztrófából eredő vis maior esemény következik be (műszaki meghibásodás nem tekinthető vis maiornak), vagy kereskedelmi, gazdasági szankciók, embargók, jogi korlátozások alkalmazására kerül sor;
 • ha korábbi szálláshasználat során elkövetett csalás vagy lopás (vagy ilyen bűncselekmények miatt) a Felhasználó ellen eljárás indult és erről a Szolgáltató tudomást szerez;
 • ha olyan gyanús foglalás(ok)ról van szó, amelyekről alappal feltételezhető, hogy nem a Felhasználó tényleges igényeinek kielégítésére szolgálnak; vagy azokat jogszabályi előírások megkerülése érdekében kezdeményezték.

Ha a foglalás törlésre került, akkor a Szolgáltató részéről már nem áll fenn a szállás biztosítására vonatkozó kötelezettség.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy belátása szerint egyes Felhasználókat – állandó vagy ideiglenes jelleggel – kitiltson a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások felhasználói közül, amennyiben megszegik a jelen ÁSZF-et vagy azt megkísérlik.

5. Szavatosság, felelősség

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges.

A Szolgáltató kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

Egy adott szállás adatlapján található információkat, azaz a szállásajánlat lehetséges tartalmát minden esetben a Szolgáltató partnere határozza meg. Ezen adatlap hiányosságaiért, illetve a partner üzleti magatartásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Szolgáltató kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

A Szolgáltató szavatolja, hogy a Vásárló a jogszerűen birtokolt, megfelelő Voucherrel igénybe tudja venni az adott szállást.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató és a Jogosulatlan Résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Szolgáltató a Jogosulatlan Résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Felhasználó egyébként támaszthatna.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze.

A Szolgáltató jogszerű felmondása esetén a Vásárló nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.

A Vásárló a szállást csak saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Felhasználót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve.

Azt követően, hogy a Vásárló átvette a Vouchert, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a Voucher károsodásáért, megsemmisüléséért.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, valamint a Jogosulatlan Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott harmadik személynek.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatával vállalja, hogy a Foglaláskor megadott személyes adatait, az elérhetősége érdekében megadott adatok, valamint fizetésre vonatkozó információk helyesek. A megadott adatok pontatlanságából eredő bármilyen kárért kizárólag a Felhasználó felelős.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató  megtilthatja a Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételét, illetve a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

6. Adatvédelem

A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatója nyújt bővebb információt, amely elérhető a http://www.balatonsoundszallas.hu/jogi-nyilatkozat aloldalon.

7. TITOKTARTÁS

 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott minden további, személyes adatnak nem minősülő tényt, adatot, információt bizalmasan kezel, azt illetéktelen személyekkel nem osztja meg, nem teszi közzé illetve hozzáférhetővé.

Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatási szerződéssel összefüggésben birtokába került mindennemű adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. Ezen rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató az Ügyféllel szemben minden polgári jogi, büntetőjogi illetve közigazgatási lépést hajlandó megtenni annak érdekében, hogy igényeinek érvényt szerezzen.

8. Egyebek

8.1 Ügyfélszolgálat

Amennyiben a Vásárlónak a Szolgáltatással vagy a foglalással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, panasza, kérdése van, azt közvetlenül közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségeken: info@balatonsoundszallas.hu

A Szolgáltató a beérkezett panasz kivizsgálását azonnal megkezdi és szükség szerint orvosolja. A panasz megválaszolásának és megoldásának lehető legrövidebb idejére törekszik, de maximum, a beérkezést követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

8.2 Felmondás

A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF bármely pontját megszegi. Ilyen esetben a Felhasználó Voucherét a Szolgáltató érvénytelenítheti és a Felhasználó a szállást köteles elhagyni. A Jogosulatlan Résztvevő a szálláson egyáltalán nem tartózkodhat, és a Szolgáltató felszólítására köteles a szállás területét haladéktalanul elhagyni.

A Szolgáltató a hamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

8.3 Védjegyek és szerzői jogok

A Weboldalon, az online és offline médiában megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Vásárlók és harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a szerződéses partnereit illetik meg.

8.4 Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szolgáltató hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szolgáltató – a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – nem tartozik felelősséggel a Felhasználó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen Vis Maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Szolgáltatására, illetve annak bármely részére.

Amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott Vis Maior eset miatt a hatályos jogszabályok, valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság határozata vagy intézkedése, illetve a Szolgáltató bejelentése alapján a Szolgáltatás nem vehető igénybe vagy a kifizetett szállás nem elérhető, úgy a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként kiállított Voucher, valamint az igénybe vehető meghiúsult saját Szolgáltatás díját, vételárát vagy ezek időarányos részét visszatéríti. A vételár vagy díj ebben a tekintetben az adott Szolgáltatásért a Vásárló által fizetett eredeti ár vagy díj kezelési költség nélkül.

A jogosult döntése alapján a Voucher szerinti Szolgáltatásnak megfelelő értékvoucherre („Értékvoucher”) vagy pénzbeli visszatérítésre jogosult („Visszatérítés”). Nyilatkozat hiányában a Szolgáltató Értékvoucher kibocsátása iránt intézkedik. A Visszatérítés pénzben visszatérítendő összeget jelenti. A Visszatérítéssel kapcsolatos szolgáltatásokért és költségekért a Szolgáltató visszatérítési feldolgozási díjra („Visszatérítési Díj”) jogosult, amely megegyezik a visszatérítésre kerülő összeg 5%-ával. A Szolgáltató jogosult a Visszatérítéssel szemben a Visszatérítési Feldolgozási Díj beszámítására. Visszatérítés esetén a Szolgáltatásról a vis maior eseményről való tájékoztatást követő 30 (harminc) napos elévülési időn belül lehetséges rendelkezni. Az alapértelmezett választás az Értékvoucher. Azaz a Visszatérítésről az előbb említett 30 napos határidőn belüli választás elmaradása esetén az alapértelmezett választás marad hatályban. A Visszatérítés a jogosulti igény Szolgáltatóhoz való beérkezését követő 60 (hatvan) napon belül kerül teljesítésre. Visszatérítésre csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a Szolgáltatás nem teljesíthető a Szolgáltatót érintő vis maior esemény okán. Ilyen esetben a Szolgáltató nem a szokásos üzletmenet keretei között jár el, és további időre van szüksége a Voucherre fordított összegek visszaszerzésére és ennek felhasználásával a Visszatérítés teljesítésére. A Visszatérítésre kizárólag a Vásárló jogosult. Ha a Vásárló és a Voucher felhasználó személye egymástól eltér, akkor elszámolásukra az egymás közötti megállapodásuk irányadó. Egyéb kár vagy költség nem érvényesíthető.

Amennyiben a Vásárló nem felel meg a hatáskörrel rendelkező magyar hatóság vagy a Szolgáltató által meghatározott olyan pandémiás követelményeknek, amelyek a vásárláskor nem voltak ismertek, vagy lényegesen eltérnek a jelen ÁSZF közzétételekor alkalmazandó jogszabályok által meghatározott követelményektől, a fenti rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

A szerződésben résztvevő felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, ha azt vis maior okozta.

8.5 Értelmezések

A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 ÁSZF alkalmazása és az ÁSZF-től való eltérés

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa (különös tekintettel arra az esetre, ha azt a Szolgáltató működési módjának változása, illetve a jogszabályi környezet módosulása ezt indokolja), a módosítás tényéről pedig az Ügyfeleket a weboldalon történő közzététellel, továbbá e-mail útján értesítse. A Szolgáltató és az Ügyél között kötött Szerződésre minden esetben a hatályos ÁSZF alkalmazandó.

A Szolgáltató és az Ügyfél egyedi esetekre vonatkozó külön – írásbeli – megállapodásban eltérhetnek a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól

9.2 Irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok rendelkezései irányadóak.

9.3 Vitarendezés

A Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében.

A Felhasználó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület eljárását jogosult kezdeményezni a következő elérhetőségeken: Budapesti Békéltető Testület (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36 (1) 4882131).

A szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén a felek megkísérlik a vita békés úton történő rendezését és a közös megegyezést, ennek sikertelensége esetére, a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos, továbbá a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság döntésének.

Regisztráció

Belépés

Elfelejtetted a jelszavadat? Ide kattintva kérhetsz újat.

Elfelejtett jelszó

Foglalás keresése